Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1) Η εταιρεία  «ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ  ΙΚΕ» δηλώνει ότι λαμβάνει κάθε μέτρο για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων του «χρήστη».

2) Ο  «χρήστης» στην περίπτωση, που επιθυμεί να επικοινωνήσει με την υπεύθυνο μέσω της «exaireton.com» απαιτείται να δηλώσει κάποια στοιχεία και με μόνη τη δήλωση αυτών των στοιχείων εκ μέρους του συναινεί με τη  συλλογή και την επεξεργασία  των στοιχείων αυτών.

3) Η εταιρεία ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ της exaireton.com δηλώνει προς το «χρήστη», ότι  εάν δεν έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συναίνεση του δεν προβαίνει σε αποκάλυψη των στοιχείων του , πλην της περίπτωσης που τούτο θα απαιτηθεί από το Νόμο. Σε κάθε περίπτωση η  ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ της «exaireton.com» δηλώνει στο «χρήστη» και ο «χρήστης» συναινεί, ότι η χρήση των δηλωθέντων στοιχείων θα γίνει στο πλαίσιο της επικοινωνίας με αυτόν ή στο πλαίσιο παροχής των  υπηρεσιών προς αυτόν από την ίδια ή / και την εταιρία υποστήριξης και κατασκευής της «exaireton.com» και ότι η  ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ δεν ευθύνεται για την τυχόν μη επίτευξη επικοινωνίας λόγω μη επικαιροποιημένων ή ανακριβών ή αναληθών δηλωθέντων στοιχείων εκ μέρους του «χρήστη». Ο «χρήστης» αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και η  ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ της «exaireton.com» δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης εκ μέρους του «χρήστη».

4) Ο «χρήστης» της «exaireton.com», ο οποίος έχει προβεί σε δήλωση στοιχείων μέσω της χρήσης της  «exaireton.com», έχει τα δικαιώματα τα οποία προβλέπει η νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως αυτά των άρθρων 11-13 του ν. 2512/199

5) Newsletters. Για την περίπτωση που ο «χρήστης» επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω της «exaireton.com» , η  ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ δηλώνει προς τον «χρήστη» ότι η συλλογή των στοιχείων και στη συνέχεια η αποστολή των ενημερωτικών μηνυμάτων στην δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση, λαμβάνει χώρα κατόπιν της ρητής συναίνεσης του «χρήστη», ο οποίος με μόνη την εγγραφή του ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους και την συνακόλουθη αποστολή σε αυτόν των ενημερωτικών μηνυμάτων. Αμέσως μετά την εγγραφή στο newsletter o «xρήστης»  θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα ,που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του. Η  ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ δηλώνει ότι τα ενημερωτικά μηνύματα που ενδέχεται να αποστείλει θα αφορούν είτε τις προσφερόμενες νομικές υπηρεσίες είτε εν γένει νομική ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση ο «χρήστης» διατηρεί το δικαίωμα τόσο να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα των παραληπτών όσο και την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχειών του.Ταυτόχρονα ο «χρήστης» δεσμεύεται ότι θα κρατά τα στοιχεία του επικαιροποιημένα και η υπεύθυνη της exaireton.com  δεν φέρει καμία ευθύνη για τη  μη επίτευξη  επικοινωνίας μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας λόγω π.χ μη επικαιροποιημένων στοιχείων. Για την περίπτωση που ο «χρήστης» επιθυμεί να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του ή να αιτηθεί τη διαγραφή του  από τη λίστα παραληπτών newsletters πρέπει να επικοινωνεί με την υπεύθυνο της «exaireton.com» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@exaireton.com μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ειδικά για την περίπτωση κατά την οποία ο «χρήστης» επιθυμεί να διαγραφεί από τη λίστα των παραληπτών newsletters πρέπει εκτός από το να επιλέξει την ένδειξη unsubscribe μέσω του newsletter , το οποίο έχει λάβει,  να επικοινωνήσει και με την υπεύθυνο της «exaireton.com» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@exaireton.com  μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

6) Cookies.  Η  ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ της «exaireton.com» ενημερώνει τον «χρήστη», ότι η «ιστοσελίδα» κάνει χρήση μικρών αρχείων με πληροφορίες (“cookies”). H εκάστοτε ιστοσελίδα, η οποία χρησιμοποιεί cookies τα αποθηκεύει , πιο συγκεκριμένα  ο εξυπηρετητής ιστού –web server, στην συσκευή περιήγησης του εκάστοτε χρήστη της έτσι ώστε κάθε φορά κατά την οποία ο χρήστης επισκέπτεται την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα δύναται να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές. H ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ ενημερώνει το «χρήστη» ότι η χρήση των cookies της επιτρέπουν ενδεικτικά να συλλέξει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της «exaireton.com» ενώ επίσης εξυπηρετούν την πλοήγηση  του «χρήστη». Σε κάθε περίπτωση ο «χρήστης»  έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την απόρριψη των cookies μέσω των καταλλήλων ρυθμίσεων από τον φυλλομετρητή ενώ  με τη χρήση των  cookies  δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του  «χρήστη». Η απόρριψη των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του «διαδικτυακού χώρου». 

Η ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ  της «exaireton.com» ενημερώνει τον «χρήστη» ότι η «ιστοσελίδα» κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics.

7) Η  ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ της «exaireton.com» ενημερώνει τον «χρήστη» ότι στην περίπτωση, κατά την οποία  επισκεφθεί διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω συνδέσμων και υπερσυνδέσμων της «exaireton.com» είναι χρήσιμο πριν την περιήγηση του σε αυτούς να ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των διαδικτυακών χώρων για την οποία η υπεύθυνη δεν φέρει καμία ευθύνη.

8) Απόρρητο και ασφάλεια. Η ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ  δηλώνει ότι λαμβάνει μέριμνα για τη διασφάλιση απορρήτου οποιασδήποτε πληροφορίας διαβιβαστεί από τον «χρήστη» προς αυτήν μέσω της χρήσης της παρούσας exaireton.com και ότι  ενδεχομένως να προβαίνει σε χρήση των πληροφοριών αυτών στα πλαίσια επικοινωνίας με το «χρήστη» μέσω του παρόντος διαδικτυακού χώρου ή των προσφερομένων  σε αυτών υπηρεσιών, όπως ήδη ανωτέρω περιγράφεται.

9) Σε κάθε περίπτωση η ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ  ενημερώνει τον «χρήστη», ότι ,για την ασφαλή περιήγησή του στον παρόντα διαδικτυακό χώρο, όπως ήδη  ανωτέρω  υπό στοιχ. 5.2 έχει αναφερθεί , πρέπει να διαθέτει με δική του επιμέλεια  κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και μέσα. 

10) Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή / και ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να  επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του exaireton.com στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@exaireton.com